Adcote School โรงเรียนประจำหญิงล้วนชื่อดังที่มีผล A Level ที่ยอดเยี่ยม!

วันนี้ทางศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ NC World education Links ขอแนะนำ Adcote School โรงเรียนประจำหญิงล้วนชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้ผลคะแนน A Level ที่ยอดเยี่ยมได้ด้านวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
นักเรียนหญิงจากที่โรงเรียน Adcote สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ เช่น มหาวิทยาลัย Oxford เป็นต้น
นอกจากนี้นักเรียนกว่า 50% ของที่นี่ได้คะแนน A Level วิชาคณิตศาสตร์ ถึง A*/A และ 3 ใน 4 ของนักเรียน AS maths ได้ A พร้อมกับอีกหลายคนที่ได้คะแนน 100/100 ในรายบุคคล
นอกจากการสอนที่มีวิชาการที่เป็นเลิศในห้องเรียนแล้ว ที่นี่ยังสนับสนุนกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างการเล่นกีฬา ที่เสริมสร้างนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านสติปัญญาและร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย ที่นี่เสริมสร้างให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้นำ ทั้งหัวหน้าทีมกีฬา หรือหัวหน้าบ้านเป็นต้น ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ไม่เพียงแต่เรื่องของความรับผิดชอบ แต่ยังได้เรียนรู้วิธีจัดการกับปัญหา ช่วยผลักดันและชี้นำให้กับผู้อื่นได้
สำหรับผลการศึกษาในปี 2015 – 2016
นักเรียน 52% ได้คะแนน GCSE A* to B
นักเรียน 64% ได้คะแนน A Level  A* to B
และสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษได้หลายแห่งทั่วประเทศ