International Organization Migration (IOM)

International Organization Migration (IOM) คือองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อหรืออยู่ในประเทศอังกฤษนานเกิน 6 เดือนและผู้สมัครอายุเกิน 11 ปี มีข้อบังคับว่าต้องตรวจวัณโรคปอด ก่อนยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้
1. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา
2. ที่อยู่ที่จะไปอาศัยในประเทศอังกฤษ (สำหรับนักเรียนที่ยังมีมีข้อมูลที่อยู่ ให้แจ้งชื่อสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษาแทน)
*ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องไปตรวจพร้อมบิดามารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่พาไปตรวจ 1 ชุด*

ขั้นตอนการตรวจ IOM
- ลงทะเบียนนัดหมายก่อนที่จะไปตรวจ
- วัน เวลาที่นัดหมายให้เดินทางไปที่อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อลงทะเบียน ชำระเงินค่าธรรมเนียม และรับเอกสารที่จะใช้ในการตรวจ
- เดินทางไปตรวจยังโรงพยาบาลที่เลือกไว้ คือ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน หรือ โรงพยาบาลพญาไท2 ใช้เวลาในการตรวจทั้งสิ้นประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง
- ทำการตรวจและรอรับผล โดยที่ ห้ามเปิดซองผลโดยเด็ดขาด
- กลับมาที่อาคารเกษมกิจชั้น 8 เพื่อนำผลไปให้เจ้าหน้าที่
- รอฟังผล ถ้าปกติ เจ้าหน้าที่จะให้ใบยืนยัน ถ้าไม่ปกติ เจ้าหน้าที่จะนัดให้มาตรวจเสมหะ ในวันถัดไป
- เมื่อทำการนัดหมาย ลงทะเบียนที่อาคารเกษมกิจแล้ว ให้เดินทางไปตรวจ IOM ที่โรงพยาบาลที่มีรายชื่อดังนี้
- โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 124 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-625-9000, 02-235-1000
- โรงพยาบาลพญาไท2 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02-617-2444

การส่งผลเอ็กซเรย์
- หลังจากทำการตรวจและได้รับผลตรวจเรียบร้อยแล้ว ให้นำผลตรวจกลับไปส่งที่ศูนย์ฯ อาคารเกษมกิจ โดยต้องไม่เปิดผนึกซองผลตรวจ
- หากนำมาส่งที่ IOM ภายในเวลา 15.00 น. / ผลการตรวจปกติ หนังสือรับรองจะออกภายในวันที่ยื่น
- หากนำมาส่งที่ IOM หลังเวลา 15.00 น. / ผลการตรวจปกติ หนังสือรับรองจะออกให้ในวันถัดไป

ค่าธรรมเนียม
- ผู้ยื่นคำร้องอายุ 11 ปีขึ้นไป ท่านละ 3,800 บาท
- ผู้ยื่นคำร้องอายุต่ำกว่า 11 ปี / ไม่มีการตรวจเพิ่ม 500 บาท
- ผู้ยื่นคำร้องอายุต่ำกว่า 11 ปี / มีการตรวจเพิ่ม 3,800 บาท

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
- ชำระเงินสดที่ศูนย์ฯในวันที่นัดหมาย
- ชำระเงินล่วงหน้าผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยต้องชำระล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย 3 วันทำการ

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization Migration)
120 อาคาร เกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-234-7950-55, 02-234-7950-5
โทรสาร : 02-234-7956
อีเมล์ : iommedbkk@iom.int
อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ทางออกที่ 1 อาคารเกษมกิจจะอยู่ตรงข้ามกับตึก ซีพีทาวเวอร์

Related Links :
- ศูนย์ IOM UN MIGRATION (Thailand)
- ลงทะเบียนนัดหมายการตรวจ ONLINE
- รายละเอียดการชําระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า