Interview Week 2020

Keep Your Dreams Alive

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกคนต้องเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
อีกทั้งยังส่งผลกระทบ ไปถึงแผนการไปเรียนต่อต่างประเทศของใครหลายๆคน

ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์จากอังกฤษ เกี่ยวกับคอร์สเรียน, การเรียนการสอน
เกณฑ์การสมัครเข้าเรียน, ทุนการศึกษา รวมไปถึงการใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษ

NC World Education Links
Interview Week
6 – 9 October 2020

FREE registration:

University of Southampton
University of Kent
University of Essex
University of York
De Montfort University
Birmingham City University
Nottingham Trent University
University of East Anglia