Keele University

Keele University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในสหราชอาณาจักรแห่งแรกในศตวรรษที่ 20 และก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมทุนการศึกษาแบบสหวิทยาการและสหสาขาวิชาชีพ ซึ่ง Keele เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาระดับปริญญาแบบ Dual Honors ตั้งอยู่บนพื้นที่สวนกว่า 600 เอเคอร์ มีป่าไม้ ทะเลสาบ และสวนที่สวยงาม จุดเด่นคือ Keele Hall โดยการสำรวจนักศึกษาแห่งชาติ (the National Student Survey) Keele เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสิบแห่งในสหราชอาณาจักร ในขณะที่ Student Union จัดอันดับให้ Keele เป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกในสหราชอาณาจักรสำหรับกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้ง Daily Telegraph อีกทัง Keele ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 3 ภาคคณะวิชาดังนี้
Faculty of Humanities and Social Science
Faculty of Medicine and Health Sciences
Faculty of Natural Sciences

มหาวิทยาลัยมีภาคคณะที่โดดเด่น จากการจัดอันดับคณะของมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน UK ดังนี้
Rank 10th in Forensic Science, the Complete University Guide 2023
Rank 18th in Communication and Media Studies, the Complete University Guide 2023
Rank 18th in Geography and Environmental Studies, the Guardian 2022
Rank 26th in Law, the Complete University Guide 2023
Rank 33rd in Marketing, the Complete University Guide 2023