Navitas

สถาบัน Navitas เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและแรงบันดาลใจของแต่ละบุคคล หลักสูตรมีทั้งการเรียนมหาวิทยาลัยอย่างเร่งรัด และหลักสูตรภาษาอังกฤษสถาบัน Navitas เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกวันเปิดเรียนได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ทางสถาบันยังช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากขึ้น

สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนภาษาอังกฤษ สถาบัน Navitasเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายที่สถาบันจัดสอนให้กับนักเรียน อาจารย์ นักท่องเที่ยว และผู้อพยพที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานการศึกษาต่อ และการใช้ชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้ สถาบัน Navitas ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานให้กับนายจ้างให้มีคุณสมบัติครบตามต้องการ เช่น ด้านความพร้อมในการทำงาน ทักษะในการทํางาน และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆ รวมถึงหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จะเน้นการสนับสนุนผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย และนักศึกษาต่างชาติเพื่อเสริมสร้างทักษะและปรับปรุงผลการศึกษา และการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
หลักสูตรมหาวิทยาลัย
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยโดยผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย