dongbei university

Dongbei University of Finance & Economics

Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า มหาวิทยาลัย “ตงฉาย” ตั้งอยู่ที่เมืองต้าเหลียน (Dalian) ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มณฑลเหลียวหนิงของประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่สะอาด และน่าอยู่ที่สุดของจีน DUFE เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ติดอันดับหนึ่งในสามของประเทศจีน  และนอกจากจะมีความโดดเด่นทางด้านการเรียนการสอนแล้ว DUFE ยังมีความพร้อมในด้านสภาพแวดล้อม ที่ล้อมรอบไปด้วยทะเล ภูเขา ห้างสรรพสินค้า ทำให้ DUFE เป็นมหาวิทยาลัยในจีน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และอยู่อาศัยของนักเรียนท้องถิ่นและต่างชาติ นักเรียนที่เข้ามาเรียนกับสถาบัน Global Institute of Management and Economics (GIME) จะได้เรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษ และมีโอกาสเข้าเรียนภาษาจีน รวมถึงโอกาสได้หาประสบการณ์จากการฝึกงานระหว่างการศึกษาไปด้วย ระบบการเรียนการสอนของ DUFE มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเศรฐกิจ มีคณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติที่จบการศึกษาจากมหาวัทยาลัยชั้นนำ เช่น Cambridge University, Birkbeck University of London, London School of […]