Nottingham Girls High School

Nottingham Girls’ High School ก่อตั้งเมื่อปี 1875 เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนตั้งอยู่ใน Nottingham และเป็นหนึ่งในโรงเรียนแรกๆ ที่เปิดสอนนอก London หากย้อนกลับไปก่อนยุค 1870 การศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงใน Nottinghamได้รับการแก้ไขโดยชนชั้นทางสังคม ทำให้มีข้อจำกัดสำหรับเด็กผู้หญิงในวัยทำงานที่ต้องการรับการศึกษาต่อหลังจบการการศึกษาระดับประถมศึกษา หลังจากนั้นจึงได้เกิดการเรียกร้องเรื่องการพัฒนาการศึกษาของเด็กผู้หญิงโดยนักปฏิรูปสตรีนิยม จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขระบบการศึกษาสำหรับสตรี

โรงเรียนเปิดสอน 4 ระดับชั้นการศึกษาดังนี้
Nursery
Infant and Junior School
Senior School
Sixth Form