Queensland

University of Queensland ก่อตั้งขึ้นในปี 1909 ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาอันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐควีนส์แลนด์ ทางสถาบันเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านงานวิจัยค้นคว้าแนวหน้าของประเทศออสเตรเลีย โดยมุ่งเน้นการแสวงหา สรรค์สร้าง สงวน และนำศาสตร์ความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน

อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นบุกเบิกของ the Group of Eight (Go8) และเป็นสมาชิกในเครือของ Universities 21 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเพียง 3 ในออสเตรเลียเท่านั้นที่ได้เข้าร่วม ในจำนวนสมาชิกทั้งหมด 27 สถาบันการศึกษา นอกจากนั้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์กิตติคุณผู้ให้การสอนยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยใน Australia’s five learned academies:

มหาวิทยาลัยมีหลากหลายภาคคณะสาขาวิชา โดยมีภาคคณะสาขาที่โดดเด่นดังนี้
Science
Communications and Media
Computer Science
Bio Science