Northumbria University

Northumbria University

Northumbria University ก่อตั้งในปี 1992 มีวิทยาเขตหลักในเมือง Newcastle ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ และเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญ และมีอีกวิทยาเขตในเมือง London Northumbria University มี partnership กับองค์กรและบริษัทที่ทำคัญเช่น Nike IBM Nissan Proctor & Gamble the BBC และ NHS ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสของนักเรียนที่จะได้ทำงานในบริษัทชั้นนำ และ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีโปรแกรม internship แบบจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาปริญญาโทคณะเกี่ยวกับ Business อีกด้วย โดยทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนสูงสุดถึง 2,000 ปอนด์ มีตึกเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท มีคณะต่างๆ หลายหลาย ตั้งแต่  Business, Finance, Marketing, English Language, Computing and IT, Engineering and Math, […]